مناقصات و مزایده ها

عنوانتاریخ تصویب  
مناقصه یک دستگاه آپارتمان مسکونی (اداره کل ثبت اسناد و املاک)
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۱۲/۲۱  
مناقصه یکباب منزل (اداره کل ثبت اسناد و املاک)
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۱ دی ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۱۰/۱۱