شرح وظایف دفتر آمار، اطلاعات و GIS

وظایف دفتر آمار و اطلاعات و GIS  شامل محور های ذیل می باشد

1- ساماندهی ، اجرا ، استخراج و نظارت بر سرشماری های عمومی و تخصصی متناسب با اختیارات تفویضی در چارچوب برنامه های ملی مرکز آمار ایران

2- ساماندهی ،اجرا،، استخراج و نظارت برآمارگیری های نمونه ای در قالب چارچوب های طراحی شده در مرکز آمار ایران

3-نظارت بر انجام آمارگیری ها و سرشماری های مرکز آمار ایران که توسط سازمان های اجرایی و بخش خصوصی در حوزه استان انجام می گیرد.

4- ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور .

5- جمع آوری آمارهای ثبتی و تهیه ، تدوین و انتشار سالنامه آماری استان و در قالب چارچوب سازگار و واحد و با استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندارد شده در مرکز آمار ایران.

6- تهیه و اجرای طرح های آماری مورد نیاز استان در چارچوب نظام آماری و هماهنگ با مرکز آمار ایران .

7-- جمع آوری نیازهای آماری سازمان های اجرایی و برنامه ریزی استان ، ضمن هماهنگی با مرکز آمار ایران .

8- تهیه حساب های منطقه ای ( استانی ) در قالب چارچوب واحد مورد تایید مرکز آمار ایران .

9- ارائه خدمات آماری مورد نیاز سازمان های اداری و مراکز دانشگاهی ، تحقیقات و آموزشی و دیگر متقاضیان در سطح استان با هماهنگی مرکز آمار ایران .

10- راهنمایی فنی به گروهها و کارشناسان آماری واحدها و سازمان های استانی

11- بهنگام سازی چارچوب های آماری طبق دستورالعمل های مرکز آمار ایران .

12- انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازهای برنامه ریزی و طرح های اعتباری هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان

13- انجام وظایف دبیرخانه شورای کاربران سیستم های اطلاعات جغرافیایی استانی GIS

14- ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری معاونت ها مربوط و منطبق با استانداردها ، روش ها و دستورالعمل های معتبر و لازم الاجرای واحدهای مسئول .

15-تهیه و بهنگام سازی نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مورد نیاز استان ها مطابق اصول علمی و استاندارد و هماهنگ با فعالیت های تهیه نقشه در کشور .

16- تهیه سالنامه آماری استان و دیگر نشریات تخصصی مربوط براساس الگوهای تعیین شده با همکاری دیگر کارشناسان .

17- ارائه گزارش های ادواری از چگونگی پیشرفت های آماری از نظر کمی و کیفی به رئیس سازمان و مرکز آمار ایران .

18- شرکت فعال در کمیته ها و شوراهای استان مرتبط با وظلیف سازمانی و ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح .

19- انجام سایر امور محوله از جانب ریاست سازمان .

 

 

شعار سال