اخبار

عنوان فعالیت " ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت "

-        هدف از شرح فرآیند:

ارائه روش نظام مند به منظور انجام مراحل ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت بر اساس ضوابط و مقررات و فعالیتها و اقدامات مرتبط با آن (ملاک عمل مصوبه شماره61116/42411 مورخ 18/3/89 موضوع آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی )

-        شرح روش و دستورالعمل :

1- برگزاری فراخوان ومشخص شدن دفاترمنتخب توسط دبیر خانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

2- ایجاد دفاترپیشخوان توسط کارگروه دفاتر پیشخوان و صدورپروانه جدید توسط سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات رادیویی

3- تمدیدپروانه دفاترپیشخوان توسط کارگروه دفاتر پیشخوان و صدورپروانه جدید توسط سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات رادیویی

4- بازدیدازدفاترپیشخوان توسط کارگروه

5- رسیدگی به شکایات،انتقادات وپیشنهادات ارسالی توسط کارگروه

6- دریافت درخواست جابجایی دفاترپیشخوان خدمات دولت توسط دبیر خانه و اخذ تاییدیه کارگروه و ارسال فرم جابجایی به سازمان

7- ارجاع خدمت جدید به دفاترتوسط دستگاه های اجرایي

8- ظرفیت سنجی جهت گسترش دفاترپیشخوان خدمات دولت توسط کارگروه

9- دریافت درخواست انتقال پروانه دفترپیشخوان خدمات توسط دبیر خانه و اخذ تاییدیه کارگروه و ارسال فرم انتقال به سازمان

10- بازدیدازشرایط وامکانات دفاترپیشخوان توسط دستگاه های اجرایی و کارگروه استانی

11- نامه به دفاتر پیشخوان توسط دستگاه های اجرایی یا برعکس و یاازدفاتربه دفاتر

12- رسیدگی به تخلفات دفاتر توسط کارگروه

13- انعقاد تفاهم نامه واگذاری خدمت در دفاتر پیشخوان با دستگاه های اجرایی  توسط کارگروه

 -        مدارک مربوط :

1- شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات مطابق پیوست شماره (1) آیین نامه  تعیین می شود.

2- مدارک مربوط جهت دریافت پروانه به متقاضی واجد شرایط، مطابق ضوابط مقرر در پیوست شماره (2) آیین نامه می باشد

3- نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات موضوع آیین نامه بر اساس  پیوست  شماره  (4) آیین نامه ، انجام می شود.

4- دستگاه‌های خدمات دهنده موظفند در مواردی که عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتریان است، امکانات ضروری برای دسترسی دفتر به آن اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. چگونگی دسترسی و سطح آن بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که دستگاه‌های خدمات دهنده تهیه و ابلاغ خواهند کرد.

5- تنظیم مقررات مالی دارنده پروانه و دستگاه خدمات رسان  بر اساس پیوست  شماره  (5) آیین نامه ، انجام می شود.

6- اخذ تضامین حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار بر اساس پیوست  شماره  (6) آیین نامه ، انجام می شود

 

پیوست شماره (1)

1- برگزاری فراخوان ومشخص شدن دفاترمنتخب

شرح روش و دستورالعمل :

Ø      تهیه مدارک توسط متقاضی

Ø      پرکردن فرم موردنیاز توسط متقاضی

Ø      ارسال برای دبیرخانه کارگروه

Ø      بررسی مدارک توسط دبیر خانه کارگروه

Ø      اعلام افراد دارای شرایط به کارگروه

Ø      اولویت بندی متقاضیان (تا سه نفر)

Ø      اعلام اسامی منتخب  توسط دبیر خانه

مدارک

 الف. اخذ مدارک مورد نیاز از متقاضی  برای ثبت نام توسط دبیر خانه

  الف.1- کپی تمام صفحات شناسنامه

 الف.2- کپی کارت ملی (پشت و رو)

 الف.3- کپی برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات وفناوری در زمان ارسال درخواست)

 الف.4- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( برای آقایان)

 الف.5- چهار قطعه عکس رنگی4×3

ب . مکان دفتر پیشخوان : متقاضی باید در محدوده تعیین شده  مجوز کارگروه برای ایجاد دفتر باشد

ب.1 - دارای سند تملیکی بنام خود یا یکی از اقوام درجه 1 ( مشروط به آنکه سند لارم دال بر داشتن مکان (تعهد کتبی با امضاء و اثر انگشت) برای واسپاری به فرد پس از صدور پروانه ارائه گردد)

 ج. پر کردن فرم مورد نیاز و ارسال آن

ج.2 - متقاضی در این فرم تابعیت ایرانی و تدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان رسمی کشور را تایید می نماید.

ج.3- متقاضی در این فرم متعهد می گردد که به هیچ وجه در دستگاههای دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد  به صورت رسمی ، پیمانی ، قراردادی و خرید خدمت و... فعالیت نمی کند.

 د. کنترل فرمها ، مدارک توسط دبیرخانه کارگروه

 د.1 – در این بخش کلیه مدارک، از جمله فرم تقاضا کنترل شده و پرونده متقاضی تشکیل می گردد.

- اعلام نظر کارگروه در مورد دفاتر پیشنهادی

و.4 – کارگروه به افراد برگزیده 30 روز مهلت برای اخذ استعلامات (گواهی سلامت، اداره اماکن ناجا ) و تجهیز دفتر  بر اساس بخشنامه فرصت می دهد.

و.5- اگر فرد متقاضی نتواند در این فرصت دفتر را راه اندازی نماید به اولویتهای بعدی اعلام می گردد.

و.6 – پس از آماده سازی و تجهیز دفتر موافقت اصولی برای متقاضی صادر می شود.

و.7-انتقال و فروش پروانه دفتر پیشخوان خدمات تا حداقل 5 سال پس از دریافت پروانه ممنوع می باشد.

و.8- دارنده پروانه موظف است به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد ، درغیر اینصورت پروانه لغو خواهد شد.

نکته:  به مدارک ناقص و بعد از تاریخ اعلام شده ترتیب عمل داده نخواهد شد.

نکته: کلیه افرادیکه قبل از فرآخوان درخواست مجوز دفتر پیشخوان داشته اند می بایستی درخواست خود را طبق مفاد همین فرآخوان ارسال نمایند. قابل ذکر است درخواستها و نامه های قبلی برای این افراد ملاک عمل نخواهد بود.

نکته:  ارسال مدارک حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند و کارگروه پیشخوان استانی در قبول یا رد درخواست ها مختار است.

 

2- ایجاددفاترپیشخوان صدورپروانه جدید

شرح روش و دستورالعمل  :

-      برگزاری فراخوان و اعلام افراد واجدالشرایط توسط دبیر خانه

-      اخذ استعلامات از مبادی ذیربط توسط دبیر خانه

-      بررسی استعلامات  توسط دبیر خانه

-      معرفی مکان از سوی متقاضی

-      بررسی مکان توسط دبیر خانه

-      ارجاع به کارگروه برای تصمیم

-      صدور و ابلاغ موافقت اصولی توسط دبیر خانه

-      ارسال مدارک به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

-      تاییدیه و صدور پروانه توسط رئئی کارگروه

-      ابلاغ به متقاضی برای بهره برداری

نکته : شرح روش و دستورالعمل بر اساس آیین نامه ایجادو بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دستورالعمل های ابلاغی دبیر خانه کارگروه پیشخوان دولت کشور و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.

مدارک مربوطه :

الف . تقاضای ایجاد دفتر باید در محدوده تعیین شده بر اساس مجوز کارگروه باشد.حداقل فضایی برابر 31متر مربع(ترجیحاً در طبقه همکف یا اول و دارای کاربری مجاز) بصورت ملکی یا استیجاری باشد.

         - مکان پیشنهادی بایدحائز شرایط پیوست بخشنامه دفاتر باشد.

ب. استعلام توسط دبیرخانه کارگروه پیشخوان استان

استعلام نداشتن اشتغال

استعلام عدم سوء پیشینه

استعلام گواهی سلامت فردی ( و عدم اعتیاد به مواد مخدر(

استعلام صلاحیت فردی از حراست

استعلام اماکن

ج. تصویب در کارگروه

از بین متقاضیان با رعایت اولویت ها، متقاضی برگزیده برای هر دفتر مشخص می شود.

کارگروه افراد دارای اولویت را مشخص و اعلام نموده و به برگزیده زمانی به مدت 31روز برای انجام استعلامهای لازم و تجهیز دفتر (بر اساس بخشنامه) فرصت می دهد

اگر فرد متقاضی نتواند در این فرصت دفتر را راه اندازی نماید به اولویتهای بعدی اعلام می گردد.

پس از آماده سازی و تجهیز دفتر موافقت اصولی برای متقاضی صادر می شود.

د.  ارسال پروانه برای فرد متقاضی

3- تمدید پروانه دفاتر پیشخوان

دارنده پروانه 3 ماه قبل از خاتمه پروانه ، فرم درخواست تمدید پروانه را تکمیل و با رعایت مراحل زیر برای دبیرخانه کارگروه ارسال می نماید

 شرح خدمت

الف)  تکمیل فرم تقاضای دارنده پروانه  

در صورتیکه مدرک تحصیلی فرد دارای پروانه حداقل کارشناسی نباشد  ( یا دارای ده سال سابقه کارشناسی در دستگاههای اجرایی نباشد باید یک نفر با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی را به استخدام دفتر درآورد.) و مدارک زیر را بر فرم تقاضا بیفزاید

  الف.1- کپی برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه

 الف.2- کپی برابر اصل شده کارت ملی (پشت و رو)

 الف.3- کپی برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات وفناوری)

 الف.4- کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( برای آقایان)

 الف.5- چهار قطعه عکس رنگی 4×3

 الف .6 – فرم تمدید شماره 2 ( ویژه استخدام فرد جدید)

 ب. کنترل فرمها ، مدارک توسط دفتر پیشخوان و ارسال به کارگروه

 ب.1 – در این بخش کلیه مدارک ، از جمله فرم تقاضای تمدید کنترل شده و پرونده متقاضی تشکیل می گردد

ب.2 – ورود اطلاعات متقاضیان در سایت پیشخوان دولت ( در صورت اعلام دبیرخانه)

ب.3 – ارسال پرونده توسط دفاتر به آدرس دبیرخانه کارگروه

 ج. استعلام توسط دبیرخانه کارگروه

 ج.1- استعلام نداشتن اشتغال دولتی ( ازدفتر منابع انسانی ،تامین اجتماعی و خدمات درمانی)

ج.2- استعلام عدم سوء پیشینه

ج.3 – استعلام صلاحیت فردی از حراست

ج.4- استعلام حسن انجام کار از دستگاههای خدمات دهنده قبلی

ج.5 – بازدید از دفتر پیشخوان

 د. تصویب در کارگروه

 د.1- کارگروه  پس از تایید بنام متقاضی در خواست تمدید پروانه را به وزارت ارتباطات ارسال می نماید . (فرم شماره 3 تمدید )

 ه. ارسال پروانه برای متقاضی از سوی کارگروه

  ه) ارسال پروانه تمدید شده برای فرد متقاضی

 

4-ارائه خدمت جدید در دفاتر پیشخوان

1-درخواست واگذاری خدمات به همراه  مناطق مورد درخواست برای ارائه خدمت .

2-پیشنهاد هزینه ها ی اجرای خدمت  توسط دستگاه

2-1- ابتدا فرم هزینه توسط دستگاه اجرایی با هماهنگی دبیر خانه پر شده و به دبیرخانه کارگروه پیشخوان ارائه می شود

2-2- در پرکردن فرم هزینه  کالا ، تجهیزات ، خطوط ارتباطی و ... که دفاتر پیشخوان انجام خواهند داد مشخص می گردد

2-3-هزینه های  قابل دریافت از مشتری و هزینه های قابل دریافت از دستگاه اجرایی توسط دفاتر مشخص می شود .
2-4-استناد دریافت هزینه ها در موارد دارای تعرفه درج می گردد .

3-ارسال درخواست ارائه خدمت به همراه فلوچارت و پیشنهاد هزینه به دبیرخانه کارگروه

4-تایید اجرای خدمت و هزینه ها در کارگروه

-دبیرخانه پس از بررسی و تایید هزینه ها برای تصویب در جلسه کارگروه  مطرح می نماید

-پس از تصویب کار گروه هزینه ها تعیین می گردد .

5-تعیین دفاتر مجری خدمت توسط کارگروه

- خدماتی که در تمام دفاتر قابل ارائه است

-خدماتی که به لحاظ هزینه یا تعداد در تعداد مشخصی دفتر قابل ارائه است .

6-عقد قراردادبین دستگاه اجرایی ودفاتر پیشخوان

- تهیه پیش نویس توسط دستگاه اجرایی

-تایید حقوقی دستگاه و امضا با کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمت

7-آموزش دفاتر توسط دستگاه اجرایی برای راه اندازی خدمت

5- بازدید از دفاتر پیشخوان خدمات دولت

شرح خدمت

بازدید بر دو نوع است :

بازدید دستگاه ها ی اجرایی

بازدید کارگروه

بازدید دستگاه های اجرایی

هر کدام از دستگاه های اجرایی خدمات دهنده بر اساس نوع خدمت قابل ارایه در دفاتر

بایدازدفاتربازدیدوبرحسن انجام کار دفاتر در حوزه مرتبط با خود  نظارت داشته باشد

دوره زمانی بازدید  بر اساس خدمات و نوع آن انجام می شود

تمام مراحل رسیدگی به تخلفات به صورت کتبی خواهد بود و رونوشت به دبیرخانه ارسال  خواهد شد

دستگاه ها در مورد هر خدمت موارد تخلف قابل ارسال به کارگروه را احصا نمایند در مورد سایر موارد دستگاه  اجرایی راسا عمل خواهد  نمود.

بازدیدکارگروه دفاتر پیشخوان دولت

کارگروه متشکل از نماینده استانداری ، نماینده سازمان تنظیم مقررات رادیویی و نماینده دفاتر پیشخوان خواهد بود

برنامه زمانی توسط دبیر خانه کارگروه اعلام میگردد تا در صورت لزوم نماینده دستگاه های خدمات دهنده هم دربازدیدگروه کارشناسی حضوری یابند .

فرمهای بازدید توسط بازدید کنندگان تکمیل خواهدشد

دبیرخانه کارگروه گزارشی از وضعیت دفاتر را بر اساس بازدید و تعداد تخلف احتمالی استخراج و در بازه زمانی مناسب به کارگروه ارایه می نماید .

بر اساس تصمیمات کلان یا موردی کارگروه در مورد دفاتر متخلف برخورد لازم اعمال خواهد شد

 6- رسیدگی به شکایات،انتقادات وپیشنهادات ارسالی توسط کارگروه

7-درخواست جابجایی دفاترپیشخوان خدمات دولت

8-رسیدگی به تخلفات

 9-انتقال پروانه

10-ظرفیت سنجی برای گسترش دفاتر پیشخوان

 11-ارائه خدمت جدید به دفتر

 

 

 

 

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۰۷:۵۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید