اخبار

شرح وظایف دفترآموزش وپژوهش

دفترآموزش وپژوهش استانداری

1-    اجرای سیاست ها ، خط مشی ها وبرنامه های مصوب مرکزآموزش ومطالعات راهبردی وزارت کشور وموسسه عالی پژوهش معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهور (پس ازهماهنگی باستاد وزارت کشور) مرتبط باامور آموزشی وپژوهشی مدیریت استان .

2-    تنظیم برنامه های سالانه آموزش های کوتاه مدت برای کارکنان استانداری ، فرمانداری ها وبخشداری ها درزمینه مدیریت ، فنون اداری ،مباحث تخصصی وآشنایی با قوانین ومقررات درچارچوب سیاست های ابلاغی.

3-    بررسی واحصاء نیازهای آموزشی درزمینه های مدیریت وفنون اداری خاص دستگاه های استانی.

4-    مطالعه وبررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استانی با هماهنگی واحدهای استانی دستگاههای اجرایی واعلام به مبادی سیاست گذار.

5-    مطالعه وبررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.

6-    اجرای دوره های آموزشی مصوب برای مدیران وکارکنان درزمینه های مدیریت وفنون اداری براساس ضوابط ابلاغی.

7-    اقدام برای اخذ تایید دوره های طراحی شده درزمینه دوره های بهبودمدیریت وفنون اداری مورد نیازاستان ازمبادی ذیربط.

8-    همکاری دراجرای ارزیابی دوره های آموزشی به منظور سنجش اثربخشی دوره های مذکوربا مبادی ذی ربط.

9-    ارائه پیشنهاد به منظوراصلاح وبازنگری محتوا وسرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذی ربط.

10-صدورگواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب وخاص استان.

11-انجام نظارت برحسن اجرای دوره های آموزشی واعلام نتیجه به مبادی ذیربط.

12-نظارت برجذب استادان مجرب وتوانمند بومی وغیربومی برای آموزش کاربردی واثربخش دروس موردنظروایجادبانک اطلاعاتی جامع دراین زمینه.

13-کمک به ارتقاء برنامه های آموزشی وپژوهشی با بهره گیری ازتکنیکها وتکنولوژی های جدید وارائه پیشنهاد دوره های آموزشی جدید متناسب بانیازهای بومی برای اخذ تایید ازمراجع ذیربط.

14-ارائه پیشنهاد وانجام همکاری دراجرای میز گردها ، کارگاه ها،سمینارها وگرهمایی خاص استان بامراجع ذیربط.

15-نظارت برانجام پژوهش های خاص استانی درزمینه مدیریت وبرنامه ریزی وسایرعناوین مرتبط پس ازتصویب درشورای پژوهش وفن آوری استان .

16-همکاری درزمینه جمع آوری وارایه به موقع اطلاعات روزآمدومورد نیازبرنامه ریزان وکاربران درسطح استان .

17-تلاش درجهت جلب همکاری صاحب نظران واندیشمندان علمی درسطح استان .

18-ارائه نتایج بررسی های خاص استانی به مراجع ذی ربط به منظور غنای بانک های اطلاعاتی وپژوهشی .

19-اقدام لازم برای برگزاری آزمونهای توجیهی بدوخدمت وآزمونهای جامع.

20-فراهم آوردن امکانات مناسب برای تهیه وتدوین پایان نامه توسط دانشجویان ودفاع ازآن.

21-انجام اموردبیرخانه ای شورای پژوهش وفناوری استان.

22-همکاری با شورای برنامه ریزی استان جهت انجام مطالعات وارایه نظرات وپیشنهادات لازم درزمینه تهیه واجرای طرحهای عمرانی .

23-همکاری ومشارکت درانجام مطالعات لازم درزمینه های شناخت وضعیت مناطق شهری وروستایی استان ازنظرامکانات وتسهیلات رفاهی وشناخت نیازها واولویت بندی آنها ،شناخت عوامل تهدید کننده امنیت جامعه وارایه طرحها وپیشنهادات کاربردی وشناخت پدیده های فرهنگی واجتماعی وآسیب پذیریهای جامعه .

24-برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش کوتاه مدت برای اعضای شوراهای اسلامی به منظورآشناسازی آنهاباوظایف ومسئولیتهای قانونی.

25-بهره مندی ازمطالعات وپژوهشهای انجام شده دراستان وایجاد ارتباط لازم باستاد مرکزی وزارت کشور وسایر استانها دراین زمینه به منظور تبادل اطلاعات.

26-اجرای دوره های مصوب آموزش ضمن خدمت کارکنان ومدیران استان به روش برون سپاری ازطریق واگذاری به بخش خصوصی طبق ضوابط اجرایی بودجه سنواتی کل کشور ونظارت دقیق برآن

 

۲۴ آبان ۱۳۹۳ ۱۲:۱۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید