معرفی کارشناسان

ردیف

نام کارشناس

سمت کارشناس

شماره تماس (054)

1

عصمت رهبر دوست

کارشناس روابط عمومی و تشریفات

31127772

2

مرضیه شهرکی

کارشناس هماهنگی جلسات و ملاقات

31127772

3

فاطمه رنجبر نوری

کارشناس هماهنگی و پیگیری

31127713