معرفی کارشناسان

شماره تماس(054)

سمت کارشناس

نام کارشناس

ردیف

33237757

معاون آموزش و پژوهش

سرکار خانم اسماء شیخ

1

33237759

معاون برنامه ریزی و بودجه

جناب آقای محمد رستمی

2

33237757

کارشناس بودجه

جناب آقای سینا همایون نژاد

3

33237758

کارشناس آموزش

سرکار خانم لیلی بنی اسدی

4

33237758

رئیس گروه

سرکار خانم زهره مظفری

5

33237773

رئیس گروه

جناب آقای حمیدرضا کیخایی مقدم

6

33237759

کارشناس بودجه

سرکار خانم سمانه صائب

7