معرفی کارشناسان

 

شماره تماس(054)

سمت کارشناس

نام کارشناس

ردیف

31127757

معاون آموزش و پژوهش

سرکار خانم اسماء شیخ

1

31127683

معاون برنامه ریزی و بودجه

جناب آقای محمد زابلی

2

31127759

کارشناس برنامه ریزی و بودجه

جناب آقای سینا همایون نژاد

3

31127755

کارشناس آموزش

جناب آقای محمدامین بهرامی

4

31127758

رییس گروه آموزش و پژوهش

سرکار خانم زهره مظفری

5

31127773

رییس گروه برنامه ریزی و بودجه

جناب آقای حمیدرضا کیخایی مقدم

6

31127757

کارشناس تشکیلات

سرکار خانم زهرا نظری سیاسر

7

31127758

کارشناس

سرکار خانم لیلی بنی اسدی

8