شرح وظایف

-انجام تمامی امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداریهای تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده.
-انجام امور تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.

-انجام فعالیتهای مربوط به بهبود فرآیند انجام کار در استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
-انجام تشریفات قانونی استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده.
-اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی و تهیه خلاصه پرونده کارکنان استانداری.
-اقدام در اجرای مقررات انظباطی کارکنان استانداری.
-تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان استانداری در حدود قوانین و مقررات مربوط.
-اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و برنامه ریزی و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه.

-تهیه و صدور احکام انتقال ، انتصابات و مأموریت مستخدمین در حوزه استانداری براساس قوانین و مقررات.
-بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی ، بازنشستگان و موظفین استانداری.
-انجام فعالیتهای مربوط به عقد قراردادها و نحوه هزینه کرد آن.
-تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر یا غیر مستمر) در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه.
-تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
-تهیه و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه های استانداری و همچنین مشکلات و نارسایی های مربوط برای آگاهی استانداری.
-ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و فرمهای مربوط به بودجه استانداری و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظیم ، تکمیل و اعاده آنها.
-بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای باتوجه به طرحها و برنامه های مربوط.
-نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی از عملکرد بودجه استانداری از طریق اخذ مستمر گزارش های مالی و صورت عملکرد هزینه های قطعی از واحدها و تجزیه و تحلیل هزینه ها و درمقایسه با اعتبارات مصوب و تخصیصی.
-ثبت و نگهداری تمامی آمار و اطلاعات پرسنلی براساس احکام صادره به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاری استانداری.
-تهیه و تنظیم اعتبارات بر حسب برنامه ، فعالیت و عملیات.
-دریافت بودجه مصوب و تفکیک اعتبارات تصویبی بین برنامه ها و فعالیتهای مختلف استانداری در قالب مواد هزینه و پیگیری تخصیصی اعتبارات سه ماهه پس از ابلاغ بودجه.
-ایجاد تسهیلات لازم به منظور تامین رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.
-دریافت ، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره.
-تفکیک و ارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه به منظور تسریع در جریان امور.
-بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری و انجام امور جاری.
-نگاهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها براساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه.
-انجام امور دریافت ها و پرداخت های مستمر و غیر مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده.
-تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر استانداری و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط.
-تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری.
-اقدام در وصول وجوه اعتبارات براساس درخواست های صادر شده.
-انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده.
-رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه.
-تهیه فهرست مطالب کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط.
-نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم.
-بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات.
-تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبار و اسناد خرید.
-تنظیم سرویس تلفن ، روشنایی و تاسیسات و برنامه کار خدمتگزاران ، رانندگان و نگهبانان و برنامه کشیک در غیرساعات اداری و نظارت بر نحوه کار آنها.
-مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزی و سایر اتفاقات.
-انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل استانداری و واحدهای تابعه.
-انجام امور دبیرخانه ای شورای اداری استان

اخبار
بخشنامه شماره 2069030743
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 4192113587
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
در خصوص آیین¬نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
بخشنامه در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ]
بخشنامه در خصوص یکسان سازی کدگذاری اطلاعات مربوط به پست های سازمانی و واحدهای سازمانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۴ بهمن ۱۳۹۶ ]
ساعت کار کارمندان دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۶ دی ۱۳۹۶ ]
بکارگیری نیروی قراردادی صرفا در موارد کاملا ضروری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۷ آذر ۱۳۹۶ ]
بهره گیری از توانمندی زنان و جوانان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ]
بخشنامه های لغو شده در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی براساس ماده ۴۶
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت استخدامی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت کارکنان بدون نیاز به کسر سهمیه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 61676773
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 47050247285
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 43346131100
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
سقف اعتبارات هزینه ای و تملک
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه94
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
برنامه زمانبندی بودجه 94
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
قانون الحاق موادی به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
آیین نامه معاملات دولتی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
دستوالعمل اجرایی بند ۸۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 54618225953
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه جشنواره شهید رجایی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۱ دی ۱۳۹۶ ]
ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۶ ]
ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
فصول هزینه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]