طبقه بندی قوانین

 لینک قوانین - بودجه لینک قوانین - عملکرد لینک قوانین - آموزش کارکنان
 لینک قوانین-استخدام لینک قوانین - تبدیل وضعیت کارکنان

قوانین و مقررات مرتبط با عملکرد

بخشنامه شماره 200931572
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
فصول هزینه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
شعار سال