طبقه بندی قوانین

 لینک قوانین - بودجه لینک قوانین - عملکرد لینک قوانین - آموزش کارکنان
 لینک قوانین-استخدام لینک قوانین - تبدیل وضعیت کارکنان

قوانین و مقررات مرتبط با عملکرد

بخشنامه جشنواره شهید رجایی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۱ دی ۱۳۹۶ ]
ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ]
ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
فصول هزینه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]