طبقه بندی قوانین

لینک قوانین - بودجه
لینک قوانین - عملکرد
لینک قوانین - آموزش کارکنان
لینک قوانین-استخدام
لینک قوانین - تبدیل وضعیت کارکنان

قوانین و مقررات مرتبط با استخدام

بخشنامه در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ]
بخشنامه در خصوص یکسان سازی کدگذاری اطلاعات مربوط به پست های سازمانی و واحدهای سازمانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۴ بهمن ۱۳۹۶ ]
ساعت کار کارمندان دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۶ دی ۱۳۹۶ ]
بکارگیری نیروی قراردادی صرفا در موارد کاملا ضروری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۷ آذر ۱۳۹۶ ]
بهره گیری از توانمندی زنان و جوانان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ]
بخشنامه های لغو شده در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی براساس ماده ۴۶
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت استخدامی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت کارکنان بدون نیاز به کسر سهمیه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 61676773
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 47050247285
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 43346131100
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]

طبقه بندی قوانین

 لینک قوانین - بودجه  لینک قوانین - عملکرد  لینک قوانین - آموزش کارکنان
 لینک قوانین-استخدام  لینک قوانین - تبدیل وضعیت کارکنان