طبقه بندی قوانین

لینک قوانین - بودجه
لینک قوانین - عملکرد
لینک قوانین - آموزش کارکنان
لینک قوانین-استخدام
لینک قوانین - تبدیل وضعیت کارکنان

قوانین و مقررات مرتبط با استخدام

بخشنامه شماره 61676773
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 47050247285
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 43346131100
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]

طبقه بندی قوانین

 لینک قوانین - بودجه  لینک قوانین - عملکرد  لینک قوانین - آموزش کارکنان
 لینک قوانین-استخدام  لینک قوانین - تبدیل وضعیت کارکنان
شعار سال