طبقه بندی قوانین

 لینک قوانین - بودجه لینک قوانین - عملکرد لینک قوانین - آموزش کارکنان
 لینک قوانین-استخدام لینک قوانین - تبدیل وضعیت کارکنان

قوانین و مقررات مرتبط با بودجه

سقف اعتبارات هزینه ای و تملک
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه94
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
برنامه زمانبندی بودجه 94
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 52647
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 21210434
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 303663255
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 54618225953
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
شعار سال