مقررات و بخشنامه ها

در خصوص آیین¬نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
بخشنامه در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ]
بخشنامه در خصوص یکسان سازی کدگذاری اطلاعات مربوط به پست های سازمانی و واحدهای سازمانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۴ بهمن ۱۳۹۶ ]
بخشنامه جشنواره شهید رجایی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۱ دی ۱۳۹۶ ]
ساعت کار کارمندان دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۶ دی ۱۳۹۶ ]
بکارگیری نیروی قراردادی صرفا در موارد کاملا ضروری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۷ آذر ۱۳۹۶ ]
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۹ مورد، صفحه ۱ از ۵