اخبار
بخشنامه شماره 2069030743
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 4192113587
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ]
بخشنامه در خصوص یکسان سازی کدگذاری اطلاعات مربوط به پست های سازمانی و واحدهای سازمانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۴ بهمن ۱۳۹۶ ]
ساعت کار کارمندان دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۶ دی ۱۳۹۶ ]
بکارگیری نیروی قراردادی صرفا در موارد کاملا ضروری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۷ آذر ۱۳۹۶ ]
بهره گیری از توانمندی زنان و جوانان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ]
بخشنامه های لغو شده در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی براساس ماده ۴۶
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت استخدامی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت کارکنان بدون نیاز به کسر سهمیه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 61676773
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 47050247285
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 43346131100
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
سقف اعتبارات هزینه ای و تملک
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه94
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
برنامه زمانبندی بودجه 94
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
قانون الحاق موادی به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
آیین نامه معاملات دولتی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
دستوالعمل اجرایی بند ۸۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه شماره 54618225953
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
بخشنامه جشنواره شهید رجایی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۱ دی ۱۳۹۶ ]
ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ]
ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
فصول هزینه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۸ دی ۱۳۹۳ ]
تصاویر