ارتباط با فرمانداریها

 

فرمانداری های استان سیستان و بلوچستان
ردیف نام دستگاه عنوان نام و نام خانوادگی شماره های تلفن آدرس
مستقیم تلفنخانه فاکس
1 فرمانداری زاهدان فرماندار ابوذرمهدی نخعی 33230022 33230074-5 33261335 خیابان امداد
معاون سیاسی و اجتماعی   33261334    
معاونت برنامه ریزی و توسعه حسنعلی ارجمندی 33260504 33230074  
معاون هماهنگی امور عمرانی عبدالرحمان شهنوازی 33221819 33221819  
مدیر روابط عمومی حمیداربابی 33215171    
بخشدار مرکزی وحید قاسمی بجد 33225658 33225658   خیابان امداد - داخل فرمانداری 
بخشدار کورین محسن شه بخش 33491276     شهر سرجنگل 
بخشدارنصرت آباد محمود نوری 33581022     شهر نصرت آباد
2 فرمانداری میرجاوه فرماندار مهدی جمشیدزهی
33583071 33583071 33583073 خیابان تربیت فلکه نمازجنب شهرداری
معاون سیاسی محسن وظیفه دان ملاشاهی  33583071    
معاون هماهنگی امور عمرانی عبداالسلام پاکزاد 33583071    
مدیرروابط عمومی امریه یاسر ریگی  33583071    
بخشدار مرکزی خالق داد کرد 33583030      
بخشدارلادیز فرشاد فربد 33586400 33583030    
بخشدار ریگ ملک حمید گمشاد زهی 33588032      
3 فرمانداری زابل معاون استاندار و فرماندار ویژه  عباسعلی ارجمندی 32224017 32224018 32225050 خیابان سام غربی
معاون سیاسی و اجتماعی حسینعلی دروهی 32224017    
معاون هماهنگی امور عمرانی مرضیه معین افشار 32228098    
معاون برنامه ریزی عباس آزادی 32224019    
مدیر روابط عمومی مهدی لکزایی  32224040    
بخشدار مرکزی علی راستگو 32662016      
سرپرست بخشدار کرباسک  علی راستگو        
4 فرمانداری زهک فرماندار غلامرضا اربابی 32612217 32614554 32612288 خیابان تربیت فلکه نمازجنب شهرداری
معاون برنامه ریزی وامورعمرانی جمشید سارانی 32615010   9150920376
معاون سیاسی و اجتماعی مهدی سرابندی 32615100    
 روابط عمومی علی پیران 32612217    
بخشدار مرکزی جلیل میرا 32613216      
بخشدارجزینک غلامرضا شیخی 32686627      
بخشدار خمک مجتبی افشاری        
5 فرمانداری هیرمند سرپرست فرمانداری فرشاد گرگیچ 32622091 32622091-4 32622223 خیابان سید الشهداء
معاون سیاسی واجتماعی فرشاد گرگیچ 32622091    
معاون برنامه ریزی وامورعمرانی حمید رضا مختاری  32622091    
مدیر روابط عمومی فاطمه سرگزی 32622092    
بخشدار مرکزی عباس بامری  32622219      
بخشدار قرقری علیرضا میر بزرگ  32624339      
6 فرمانداری هامون فرماندار جمشید رخشانی نسب 32632745-6 32632266 32632266 خیابان امام خمینی روبه روی منطقه انتظامی 
معاون سیاسی محمدرضا سلیمانی 32632745    
معاون عمرانی برات علی خمر  32632745    
مدیر روابط عمومی امریه علی بولاغ  32632745    
بخشدارمرکزی رضا باستانی 32632265      
بخشدار تیمور آباد  قاسم غلامیان  32213714      
7 فرمانداری نیمروز فرماندار محمدعلی قهرمانی 32693339 32693339 32692440 خیابان امام خمینی
معاون برنامه ریزی وامورعمرانی محمدرضا کریمیان 32693339    
معاون سیاسی یدالله شعیبی 32692198    
مدیر روابط عمومی امید جهانتیغی  32693339    
بخشدار مرکزی مرتضی شهرکی  32692198      
بخشدار صابری حمید رضا اربابی 32641254-5      
8 فرمانداری خاش فرماندار صاحب گل صالحی 33724773 33724773 33724779 میدان 22 بهمن
معاون سیاسی واجتماعی فریبرز نیکبخت 33724773 33724777  
معاون امور عمرانی  مهدی عیدوزهی 33724773 33724999  
معاون برنامه ریزی  مهدی جمشید زهی  33724773    
مدیر روابط عمومی ابراهیم هاشمزایی 37622021 33724999  
بخشدارمرکزی عید محمد قلندرزهی  33724773 33724772    
بخشدار ایرندگان  عنایت الله ایرندگانی  33753322      
بخشدار  پشتکوه   علیرضا شهنوازان  33724773 33724772    
9 فرمانداری تفتان   فرماندار فریبا برنایی 33734569 33734200 33734200 شهر نوک آباد - بلوار آزادی 
معاون فرماندار حسن دهمرده 33734569 33734200  
مدیر روابط عمومی (امریه ) رضا عظیمی  33734200 33734200 33734200
بخشدار مرکزی  مهدیه دهمرده 33755013    
بخشدار نازیل محمد نصیر بامری       
بخشدار گوهر کوه اسفندیار عظیمی       
10 فرمانداری سراوان فرماندار سعید تجلیلی   37622011-12 37622021 37622025 بلوارپاسداران
معاون سیاسی و اجتماعی رضا محمدی  37622011 37622021  
معاون برنامه ریزی شهسوار نصرتی 37622011 37622021  
معاون امور عمرانی جمشیدهاشمزایی 37622011 37622021  
مدیر روابط عمومی محمدامین محمدی 37622011 37622021  
بخشدارمرکزی علی قلندرزهی 37627201 37627201    
بخشدار بم پشت مسعود سپاهیان 37742252      
بخشدار مهرگان احمد نتوزهی 37676710 37676709    
11 فرمانداری گلشن  سرپرست فرمانداری مهران محمودی 37752177 37752170 37752177  
معاون سیاسی  محمد ظاهر رئیسی        
مدیر روابط عمومی  عبدالحق رییسی         
بخشدار مرکزی بهمن رئیسی        
بخشدار کلگان خدا بنده ی حونک زایی 9150219094      
12 فرمانداری سیب و سوران فرماندار مجیب حسنی   37693005-6 37692083 خیابان شهید حسین فهمید 
معاون برنامه ریزی وامورعمرانی عبدالصمد رضازهی      
معاون سیاسی رحیم بخش درازهی       
مدیر روابط عمومی عارف ملازهی      
بخشدار مرکزی الهی بخش سبحانی  37692992      
بخشدار هیدوج محمدقاسم عزیزی 37692203   37692309  
سرپرست بخشدار ی پسکوه الهی بخش سبحانی        
13 فرمانداری مهرستان فرماندار محمدرفیع دهواری 37724401 37724401 37722395 بلوار جمهوری
معاون عمرانی ناصر درازهی 37724401 37724500 37724082
معاون سیاسی و اجتماعی عباسعلی راشکی       
مدیر روابط عمومی عمر امیریان    37724401  
بخشدار مرکزی عبدالباسط سپاهی 37723231 37724401    
بخشدار آشار محمد اسلام سپاهی  37362575 37362575    
سرپرست بخشداری بیرک عبدالباسط سپاهی         
14 فرمانداری ایرانشهر سرپرست معاون استاندار و فرماندار ویژه  عل شعبانی  37227002 37220955-6 37227870 بلوار معلم
معاون برنامه ریزی و توسعه  غلامرضا اخوان      
معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی  احمد رضا هاشمزهی       
معاون عمرانی  محمد سرحدی       
مدیر روابط عمومی منصور میرشکار 9156373644    
بخشدار مرکزی  عبدالرحمان برشان  37227001      
بخشدار بزمان  فرشاد فرح منش  37335100      
بخشدار دامن  مرتضی سایگانی         
15 فرمانداری بمپور فرماندار ابراهیم افرازه 37322092   37322091 بلوار معلم شمالی 
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی   37322091    
مشاور فرهنگی و رسانه ای  مسلم محمودزاده فهرجی 37325170    
مدیر روابط عمومی محمد دیناری  37322092    
بخشدار مرکزی  زینب علم  37325169      
بخشدار کلانان حمزه افرازه  37326009      
16 فرمانداری دلگان فرماندار ولی محمد بامری
37333157 37333158 37332921 جنب مصلی امام مهدی (ع)
معاون برنامه ریزی و عمرانی  حسین رحمانی فر       
معاون سیاسی و اجتماعی خدابخش پکیرشاهی      
مدیرروابط عمومی محتبی زارع       
بخشدار مرکزی زمان بخش عبدالهی  37333157      
بخشدارجلگه چاه هاشم صفر عبدالهی  37339196      
17 فرمانداری راسک فرماندار سلیم کدخدا 37142160 37142140 37143113 خیابان امام خمینی بعد از دادگستری 
معاون سیاسی  و اجتماعی احمد سلیمانی  37142263 37142254 37142141
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی سلمان برهانی  37142263    
مدیر روابط عمومی جمشید ابرکار   37142140  
بخشدار مرکزی زید دهقانی  37142004 37142109    فرمانداری شهرستان
بخشدار پارود عبدالسلام وطن خواه 37392766 3739276 37392767 شهرک پارود ساختمان بهزیستی 
بخشدار پیشین محمدرضا کرد زابلی 37145555 37145556 37145555 پیشین کنار منازل سارمانی 
18 فرمانداری سرباز   فرماندار فرامرز دانش  37312087 37312089 37312089 بلوارایران خیابان امام خمینی روبه روی بانک ملی 
معاون محب علی عرفانی       
روابط عمومی  هارون کمال زهی  37312089 37312089 37312089
بخشدارمرکزی  ماریه امیریان  37312463      
بخشدار مینان محمد یعقوب اربابی  37375000      
بخشدار نسکند  پیر محمد نارویی         
بخشدار پشکور یاسر ملک رئیسی         
19 فرمانداری نیکشهر فرماندار ضیاء الحق هاشمزهی 35222202-3 35222202-3 35223909 بلوار امام خمینی
معاون سیاسی و اجتماعی عباس داوودی 35222202-3 35222202-3  
معاون  امور عمرانی رحیم بخش بولیدئی 35222202-3 35222202-3  
معاون برنامه ریزی و توسعه  بشیر احمد رئیسی زاده       
مدیر روابط عمومی امریه میلاد رضائیان 35222202-3 35222202-3  
بخشدار مرکزی محمدبلوچزهی 35222202-3      
بخشدار آهوران ابابکر نیک نژاد 37163205      
بخشدار بنت احسان رئیسی 35122200      
20 فرمانداری لاشار سرپرست فرمانداری  گلنساء مبارکی 37122200      
روابط عمومی محمد رئیسی         
بخشدار پیپ  سعید هاشمزهی         
21 فرمانداری فنوج فرماندار مشتاق احمد ریگی 37182200 37182200 37182525 بلوار شهرداری
معاون سیاسی و اجتماعی هادی بامری 37182200   35320071
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی محمدیاسین پسکوهی 37182200    
مدیر روابط عمومی حبیب خمرحسین زاده 37182200   37182525
بخشدارمرکزی اسماعیل بلیده ای 37182201      
بخشدار کتیج عبدالصمد رئیسی 37188202 9150446828    
22 فرمانداری قصرقند فرماندار مرتضی سایگانی 35242201   35242200 خیابان خاتم النبیاء غربی میدان بخشداری قدیم
معاون برنامه ریزی عمرانی سعید صادقی فر 35242201 3714555  
معاون سیاسی امنیتی انتظامی زین العابدین کریم دادی 35242201    
مدیر روابط عمومی مهدی بلیده 35242201    
بخشدار مرکزی مهدی بلیده 35242201     رحیم بخش پاک اندیش9155454665
بخشدار ساربوک انور رئیسی 35242201      
بخشدار تلنگ اکبر پاینده 35242201      
23 فرمانداری چابهار معاون استاندار و فرماندار ویژه  رحمدل بامری 35330300-6 35330300 35332111 بلوار امام خمینی
معاون برنامه ریزی علیرضا میر 35337119 35330300 35332111
معاون امور عمرانی عبدالغفور هوت  35337106 35330300 35332111
معاون سیاسی و اجتماعی کورش محمدی 35337109 35330300 35332111
مدیر روابط عمومی وحید خدیر(مامور) 35330300 35330300 35332111
بخشدار مرکزی شمسیه شیرخان زهی 35334945 35330300 35332111  
بخشدار پلان مهردادآرام 35395486      
بخشدار پیرسهراب  عبدالصمد پناد        
24 فرمانداری کنارک فرماندار حمیدالدین یوسفی 35380031-2 35380031-2 35383006 خیابان خاتم النبیاء
معاون سیاسی و اجتماعی خالد آهوپا 35380031-2    
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی بتول دانش شهرکی  35380031-2    
مدیر روابط عمومی محسن روه 35380031-2    
بخشدارمرکزی عبداسلام مهدی پور 35383023      
بخشدار کهیر  عبدالسلام مهدی پور  35323923      
25 فرمانداری زرآباد فرماندار  نعمت الله نجاری  35392021      
روابط عمومی محمد هوتی پور         
بخشدار مرکزی   هاشم شاهوزهی        
بخشدار کاروان           
26 فرمانداری دشتیاری  فرماندار عادل عفتی 35378043 35378044 35378010 شهر نگور- بلوار قدس  خیابان قدس
معاون عبدالغزیز میایی       
مدیر روابط عمومی (دهیار ) اسکندر رامش 35378245 35378245 35378010
بخشدارمرکزی  محمد نصیر هوتی         
بخشدار باهوکلات رضا صادقی خواه