رسیدگی به شکایات انتخابات

 
 
شرایط ارائه خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت آحاد مردم و مسئولین
مدارک لازم برای درخواست خدمت شکایات رسمی
 
 
راهنمای ارائه خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت حسب نوع انتخابات فرمانداری ها و یا بخشداری ها
ساعات کاری ارائه خدمت ساعات اداری
محل مراجعه برای دریافت جواب حسب نوع انتخابات فرمانداری ها و یا بخشداری ها
متوسط مدت زمان ارایه خدمت ۲۰ روز
هزینه ارایه خدمت فاقد هزینه
مراحل انجام کار ثبت شکایات انتخاباتی
ثبت صورتجلسه نهایی رسیدگی به شکایات
نمودار مراحل انجام کار برای مشاهده کلیک کنید
فایل راهنمای کاربران برای مشاهده کلیک کنید
 
 
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی دفتر انتخابات وزارت کشور
ساعات کاری ساعات اداری
تلفن تماس ۸۴۸۶۵۹۳۱
پست الکترونیکی
آدرس مراجعه حضوری ندارد
 
معرفی خدمت
نام خدمت برگزاری انتخابات
شناسه خدمت ۱۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰
عنوان زیرخدمت رسیدگی به شکایات انتخابات
شناسه زیر خدمت ۱۰۰۶۱۰۷۷۱۰۴
نوع خدمت G۲C - G۲G
توضیحات خدمت هیات های اجرایی مراتب وصول یا عدم وصول شکایات و اظهار نظر در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات را صورتجلسه مینماید.
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی- دستی
آدرس اینترنتی خدمت بستر اینترانت وزارت کشور
فایل شناسنامه خدمت برای مشاهده کلیک کنید