اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رای سراسر کشور

 
 
شرایط ارائه خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت کاربران سامانه در فرمانداری ها و بخشداری ها.
مدارک لازم برای درخواست خدمت کارت ملی هوشمند فرماندار یا بخشدار برای امضای دیجیتال.
 
 
راهنمای ارائه خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت بستر اینترانت وزارت کشور
ساعات کاری ارائه خدمت فعال بودن فرایند بنا به تقویم اجرایی انتخابات بستر اینترانت وزارت کشور
محل مراجعه برای دریافت جواب بستر اینترانت وزارت کشور
متوسط مدت زمان ارایه خدمت بازه زمانی در نظر گرفته شده در تقویم اجرایی انتخابات
هزینه ارایه خدمت فاقد هزینه
مراحل انجام کار ایجاد شعبه جدید
ثبت صورتجلسه تعیین شعب ثبت نام و اخذ رای
انتشار آگهی انتخابات
نمودار مراحل انجام کار برای مشاهده کلیک کنید
فایل راهنمای کاربران برای مشاهده کلیک کنید
 
 
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی دفتر انتخابات وزارت کشور
ساعات کاری ساعات اداری
تلفن تماس ۸۴۸۶۵۹۳۱
پست الکترونیکی
آدرس مراجعه حضوری ندارد
 
معرفی خدمت
نام خدمت برگزاری انتخابات
شناسه خدمت ۱۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰
عنوان زیرخدمت اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رای سراسر کشور
شناسه زیر خدمت ۱۰۰۶۱۰۷۷۱۰۰
نوع خدمت G۲C - G۲G
توضیحات خدمت پس از ثبت مشخصات کلیه شعب توسط کاربران سامانه و دریافت صورتجلسه الکترونیکی و امضای دیجیتال توسط رییس هیات اجرایی
فرمی شامل مشخصات کلیه شعب از سامانه صادر گشته از طریق سایت های خبری و رسانه ها ی عمومی به اطلاع عموم مردم می رسد
همچنین امکان مشاهده مکان محور شعب بر روی نقشه نیز برای کاربران سامانه امکان پذیر است
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت به دلیل الزامات امنیتی حضور فرد حسب نوع انتخابات در ستاد وزارت کشور یا فرماندار ها یا بخشداری ها به هنگام انجام فرایند
الزامی است و فرایند به صورت الکترونیکی با فراخوانی از طریق سامانه جامع انتخابات که در بستر اینترانت وزارت کشور وجود دارد فراخوانی می شود
فایل شناسنامه برای مشاهده کلیک کنید