شناسنامه خدمات

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

نوع و ماهیت خدمت

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری

G۲G - G۲C
ثبت شکایت

بستر ارائه خدمت

G۲C
رسیدگی تصویب و نظارت بر برنامه های مرزی

بستر ارائه خدمت

G۲G
رسیدگی به شکایات گزینش

بستر ارائه خدمت

G۲C - G۲C
۱۰۰۳۱۰۷۶۰۰۰
خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی

بستر ارائه خدمت

صدور پروانه ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی

بستر ارائه خدمت

مدیریتی -حاکمیتی -خدمت به شهروندان
اعطای تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی

بستر ارائه خدمت

مدیریتی -حاکمیتی -خدمت به شهروندان
صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمانهای غیردولتی (داخلی و بین المللی)

بستر ارائه خدمت

تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع

بستر ارائه خدمت

مدیریتی -حاکمیتی -خدمت به شهروندان
صدور و تمدید مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان

بستر ارائه خدمت

مدیریتی -حاکمیتی
صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان

بستر ارائه خدمت

۱۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰
برگزاری انتخابات

بستر ارائه خدمت

اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رای سراسر کشور

بستر ارائه خدمت

G۲C - G۲G
ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزد های تایید شده

بستر ارائه خدمت

G۲C - G۲G
اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان

بستر ارائه خدمت

G۲C - G۲G
اعلام نتایج انتخابات

بستر ارائه خدمت

G۲C - G۲G
رسیدگی به شکایات انتخابات

بستر ارائه خدمت

G۲C - G۲G
۱۳۰۱۱۰۷۸۰۰۰
خدمات امور اجتماعی کشور

بستر ارائه خدمت

صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

بستر ارائه خدمت

G۲G - G۲C
نظارت بر عملکرد فعالیت سازمانهای مردم نهاد و مجامع عمومی آنها

بستر ارائه خدمت

G۲G - G۲C
۱۷۰۴۱۰۷۹۰۰۰
خدمات سیاسی (احزاب، گروه های سیاسی، انجمن ها و اقلیت های دینی)

بستر ارائه خدمت

صدور پروانه تاسیس احزاب و گروههای سیاسی

بستر ارائه خدمت

G۲C
۱۷۰۴۱۰۷۹۱۰۱
صدور ویا تمدید پروانه انجمنهای اقلیتهای دینی

بستر ارائه خدمت

G۲C