ملاقات با استاندار

شناسه خدمت: ندارد

توضیحات خدمت: 

درصورت درخواست ملاقات با استاندار محترم می توانید از طریق تماس با شماره 111 اقدام نمایید. 

وضعیت الکترونیکی خدمت:

اطلاع رسانی

آدرس اینترنتی خدمات:

تماس با سامانه 111 و درخواست تلفنی

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه شهروندان

مسئول خدمت : 

اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی- واحد سامد

سرکار خانم رضایی

تلفن: 31127702