شناسه خدمت: ندارد

توضیحات خدمت: 

برای ارسال پیامک اطلاع رسانی واحد مربوطه متن را به اداره روابط عمومی ارسال می کند و متن تایپ می شود و بعد از تایید متن پیامک ارسال می شود. 

وضعیت الکترونیکی خدمت:

الکترونیکی

 

آدرس اینترنتی خدمات:

:link:سیستم ارسال پیامک اطلاع رسانی

 واجدین شرایط درخواست خدمات:

کارکنان استانداری سیستان و بلوچستان

مسئول خدمت : 

استانداری سیستان و بلوچستان -اداره کل روابط عمومی

تلفن:31127615