دریافت فیش حقوقی

شناسه خدمت: ندارد

توضیحات خدمت: 

 کلیه کارکنان میتوانند از طریق مراجعه به سایت استانداری سیستان و بلوچستان نسبت به مشاهده وپرینت فیش حقوقی خود اقدام نمایند.

وضعیت الکترونیکی خدمت:

الکترونیکی

 

راهنمای مشاهده فیش حقوقی در سایت

 

آدرس اینترنتی خدمات:

:link:ثبت نام و دریافت فیش حقوقی

 واجدین شرایط درخواست خدمات:

کارکنان استانداری سیستان و بلوچستان  و واحد های تابعه

مسئول خدمت : 

استانداری سیستان و بلوچستان - اداره کل امور اداری و مالی - واحد مالی

جناب آقای اکبری

تلفن:31127709