انتقادات و پیشنهادات

شناسه خدمت: ندارد

توضیحات خدمت: 

درصورت هرگونه انتقادات و پیشنهادات در خصوص نحوه ارایه خدمت به مردم در استانداری سیستان و بلوچستان می توانید از طریق تماس با شماره 111 اقدام نمایید.

وضعیت الکترونیکی خدمت:

اطلاع رسانی

آدرس اینترنتی خدمات:

تماس با سامانه 111 و درخواست تلفنی

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه شهروندان

مسئول خدمت : 

اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی- واحد سامد

سرکار خانم رضایی

تلفن: 31127702