درخواست مهمانسرا

شناسه خدمت: ندارد

توضیحات خدمت: 

برای استفاده از مهمانسرای استانداری فرم درخواست الکترونیکی را تکمیل نمایید تا براساس اولویت زمان ثبت نام از طریق اداره رفاه  اطلاع رسانی گردد.

وضعیت الکترونیکی خدمت:

الکترونیکی

 

آدرس اینترنتی خدمات:

 

:link:درخواست استفاده از مهمانسرا 

 

واجدین شرایط درخواست خدمات:

 کارکنان استانداری سیستان و بلوچستان و واحدهای تابعه

مسئول خدمت : 

استانداری سیستان و بلوچستان - اداره کل امور اداری و مالی - واحد رفاه و تعاون

جناب آقای چهکندی

تلفن:31127723