نظام پیشنهادات کارکنان استانداری

شناسه خدمت: ندارد

توضیحات خدمت: 

کارکنان جهت ارائه پیشنهادات خود می توانند به سیستم مهندسی بانک های اطلاعاتی استانداری سیستان و بلوچستان به آدرس from.sbportal.ir مراجعه نموده و سپس طبق فایل راهنمای نظام پیشنهادات کارکنان مراحل را طی نمایند.

وضعیت الکترونیکی خدمت:

الکترونیکی

 

راهنمای ثبت نام نظام پیشنهادات کارکنان  :

 

آدرس اینترنتی خدمات:

:link: نظام پیشنهادات کارکنان استانداری

 

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کارکنان استانداری سیستان و بلوچستان و واحدهای تابعه

مسئول خدمت : 

استانداری سیستان و بلوچستان - اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی- واحد سامد

سرکار خانم رضایی

تلفن: 31127702