بازارچه های مرزی
[ ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
گزینش و رسیدگی به شکایات
[ ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
صدور مجوز تأسیس شهرداری
[ ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
رسیدگی، تصویب و نظارت بر برنامه های مرزی
[ ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
صدور و تجدید کارت شناسائی پناهندگان
[ ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی
[ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ]
صدور مجوز اجرای مقررات ماده 2 قانون نوسازی وعمران شهری
[ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ]
صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمانهای غیردولتی داخلی و بین المللی
[ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ]
صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی
[ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ]
صدور پروانه و نظارت برعملکرد تشکل های مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها
[ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ]
رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی
[ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ]
صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی آنها
[ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ]
برگزاری انتخابات
[ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ]
استقرار نظام اطلاعات مکان محور دولت الکترونیک
[ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ]
نظارت بر نحوة صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با مردان خارجی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
نظارت بر مجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد و اعلام تغییرات به اداره کل ثبت شرکتها
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی سازمانهای مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
نظارت بر عملکرد تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیتها
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
صدورحکم شهرداران مراکز استانها وشهرهای با جمعیت بیش از 200 هزارنفر
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی در جمهوری اسلامی ایران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
۱ ۲
۱۱ مورد، صفحه ۱ از ۲

نظر سنجی خدمات