شناسنامه خدمات

شناسه خدمت

عنوان خدمت

نوع و ماهیت خدمت

۱۰۰۳۱۰۷۲۰۰۰
رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری
G۲G - G۲C
۱۰۰۶۱۰۷۳۰۰۰
ثبت شکایت
G۲C
۱۰۰۳۱۰۷۴۰۰۰
رسیدگی تصویب و نظارت بر برنامه های مرزی
G۲G
۱۰۰۳۱۰۷۵۰۰۰
رسیدگی به شکایات گزینش
G۲C - G۲C
۱۰۰۳۱۰۷۶۰۰۰
خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی
۱۰۰۳۱۰۷۶۱۰۰
صدور پروانه ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی
مدیریتی -حاکمیتی -خدمت به شهروندان
۱۰۰۳۱۰۷۶۱۰۱
اعطای تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی
مدیریتی -حاکمیتی -خدمت به شهروندان
۱۰۰۳۱۰۷۶۱۰۳
صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمانهای غیردولتی (داخلی و بین المللی)
۱۲۰۱۱۰۷۶۱۰۴
تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع
مدیریتی -حاکمیتی -خدمت به شهروندان
۱۰۰۱۱۰۷۶۱۰۵
صدور و تمدید مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان
مدیریتی -حاکمیتی
۱۲۰۱۱۰۷۶۱۰۶
صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان
۱۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰
برگزاری انتخابات
۱۰۰۶۱۰۷۷۱۰۰
اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رای سراسر کشور
G۲C - G۲G
۱۰۰۶۱۰۷۷۱۰۱
ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزد های تایید شده
G۲C - G۲G
۱۰۰۶۱۰۷۷۱۰۲
اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان
G۲C - G۲G
۱۰۰۶۱۰۷۷۱۰۳
اعلام نتایج انتخابات
G۲C - G۲G
۱۰۰۶۱۰۷۷۱۰۴
رسیدگی به شکایات انتخابات
G۲C - G۲G
۱۳۰۱۱۰۷۸۰۰۰
خدمات امور اجتماعی کشور
۱۳۰۱۱۰۷۸۱۰۰
صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد
G۲G - G۲C
۱۳۰۱۱۰۷۸۱۰۱
نظارت بر عملکرد فعالیت سازمانهای مردم نهاد و مجامع عمومی آنها
G۲G - G۲C
۱۷۰۴۱۰۷۹۰۰۰
خدمات سیاسی (احزاب، گروه های سیاسی، انجمن ها و اقلیت های دینی)
۱۷۰۴۱۰۷۹۱۰۰
صدور پروانه تاسیس احزاب و گروههای سیاسی
G۲C
۱۷۰۴۱۰۷۹۱۰۱
صدور ویا تمدید پروانه انجمنهای اقلیتهای دینی
G۲C