درخواست ارایه خدمت بطور الکترونیکی

این فرم جهت دریافت درخواست شهروندان به وسیله فرم های الکترونیکی طراحی گردیده است.

در صورتیکه تمایل دارید خدمتی بصورت الکترونیکی از طریق تارنمای استانداری ارایه گردد لطفا فرم مربوطه را تکمیل نموده و از طریق کد رهگیری  الکترونیکی شدن خدمت مورد نظر را پیگیری نمایید.

 

درخواست خدمت

مشخصات فردی
درخواست