نظرسنجی خدمات الکترونیک

نام
نام خانوادگی
جنسیت

تاریخ تولد
تحصیلات
شغل
گروه
توضیحات
شفافیت فرایندیپاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرایند

زمان فرایندنظام مند بودن فرایند
کلیات فرایند