درخواست الکترونیکی امریه

شناسه خدمت: ندارد

توضیحات خدمت: 

در راستای تحقق دولت الکترونیک ، استانداری سیستان و بلوچستان با  ارائه روش نظام مند به منظور انجام مراحل جذب امریه بر اساس ضوابط و مقررات و فعالیت ها  و اقدامات مرتبط با آن اقدام به الکترونیکی نمودن فرآیند جذب امریه برای استانداری سیستان و بلوچستان و واحدهای تابعه نموده است.

متقاضیان اخذ امریه  ابتدا ثبت الکترونیکی درخواست خود را انجام داده ، در مرحله بعد متقاضیان از نظر امتیازات مورد بررسی قرار گرفته و  پس از جمع بندی امتیازات در کمیته ساماندهی نیروهای امریه، متقاضیان حائز شرایط لازم  انتخاب و سپس مراحل تشکیل و تکمیل پرونده انجام می شود.

وضعیت الکترونیکی خدمت:

الکترونیکی

 

راهنمای ثبت نام برای دریافت خدمت :

:link:راهنمای ثبت نام الکترونیکی امریه

 

آدرس اینترنتی خدمات:

 

 

واجدین شرایط درخواست خدمات:

متقاضیان مرد

 

مسئول خدمت : 

استانداری سیستان و بلوچستان - دفتر برنامه ریزی نو سازی و تحول اداری- واحد امریه 

 جناب آقای جوینده

تلفن:31127637

مراحل ارایه درخواست برای گذراندن خدمت مقدس سربازی بصورت امریه در دستگاه های اجرایی استان :

 1- در سایت استانداری بمنظور ارایه درخواست امریه ثبت نام کنند.

2-درخواست کتبی خود را به واحد مورد درخواست در دستگاه اجرایی مربوطه ارایه دهند.

3- شرکت در مصاحبه تخصصی واحد مربوطه

4- درخواست های کتبی و امتیاز هر فرد در کمیته ساماندهی مشمولین وظیفه دستگاه اجرایی مربوطه که در دو ماه یکبار برگزار می گردد بررسی می گردد.

5- دستگاه اجرایی مربوطه با پذیرفته شدگان برای تشکیل پرونده تماس حاصل می نماید.

 

مدارک مورد نیاز برای درخواست امریه جهت تشکیل پرونده:

 -فرم های معرفی از دستگاه مربوطه 

-پرینت کد رهگیری 

-برگه اعزام 3 سری کپی

-کپی شناسنامه (تمام صفحات)2 سری

کپی کارت ملی 2 سری

-در صورت تاهل کپی سند ازدواج (4 صفحه اول)

-شناسنامه و کارت ملی همسر و فرزند 1 سری

-2 قطعه عکس 4*3 

-کپی مدرک تحصیلی 2 سری 

-یک عدد پوشه : رنگ پوشه با توجه به اعزام

(02/01/=نارنجی)(04/01/=سفید)(06/01/=سبز)(08/01/=قرمز)(10/01/=آبی)(12/01/=زرد)