درخواست الکترونیکی امریه

در راستای تحقق دولت الکترونیک ، استانداری سیستان و بلوچستان با  ارائه روش نظام مند به منظور انجام مراحل جذب امریه بر اساس ضوابط و مقررات و فعالیت ها  و اقدامات مرتبط با آن اقدام به الکترونیکی نمودن فرآیند جذب امریه برای استانداری سیستان و بلوچستان و واحدهای تابعه نموده است.

  متقاضیان اخذ امریه  ابتدا ثبت الکترونیکی درخواست خود را انجام داده ، در مرحله بعد متقاضیان از نظر امتیازات مورد بررسی قرار گرفته و  پس از جمع بندی امتیازات در کمیته ساماندهی نیروهای امریه، متقاضیان حائز شرایط لازم  انتخاب و سپس مراحل تشکیل و تکمیل پرونده انجام می شود.