معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
 
 
اداره کل امور اداری و مالی
 
1- رسیدگی به درخواست های فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت جذب و پذیرش امریه در فرمانداری هاو بخشداری های محروم
2-صدور گواهی های کسر خدمت، اشتغال به خدمت و امور مربوط به پایان خدمت مشمولین وظیفه شاغل در استانداری ها، فرمانداری هاف و بخشداری ها
3- برقراری حقوق ورثه بازنشستگان
4- پرداخت کمک هزینه ازدواج به فرزندان بازنشستگان
5- پرداخت کمک هزینه فوت به ورثه بازنشستگان
6- احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاه های دولتی در شهرها و مناطق جنگلی عملیاتی به متقاضیان واجد شرایط