معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی
 
1- رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط
2-رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی
 
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
 
1-راهبری صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان
2- رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران با همکاری دستگاه های ذیربط
3-تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (تشکیل و راه اندازی ستاد تسهیل استان)
4-معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان
5-رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی