حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی


دفتر امور بانوان و خانواده
1- رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر
2- هماهنگی با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در جهت حل مسائل و مشکلات زنان استان


دفتر امور سیاسی و انتخابات
1- صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری
2-صدور مجوز برگزاری تجمعات
3-صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی در سطح استان شهرستان ها
4- رسیدگی به درخواست ها و موضوعات


دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
1- تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد
2- رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی