درخواست الکترونیکی امریه

استانداری سیستان و بلوچستان با  ارائه روش نظام مند به منظور انجام مراحل جذب امریه بر اساس ضوابط و مقررات و فعالیت ها  و اقدامات مرتبط با آن برای استانداری سیستان و بلوچستان و واحدهای تابعه اقدام به الکترونیکی نمودن فرآیند جذب امریه نموده است.

بمنظور ثبت نام الکترونیکی و  درخواست امریه اینجا کلیک نمایید.