تماس با مدیران

 آدرس : زاهدان- میدان آزادی- استانداری سیستان و بلوچستان

:mailbox: کد پستی : 9816718793

:email:پست الکترونیک : sbgov@sbportal.ir

تلفن : ‌31127612:phone:

نمابر : 05433228016:fax:


تماس با حوزه استاندار :
31127609- 31127608
تماس با معاونت عمرانی: 
31127690 و 31127371

تماس با معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع :

  31127735و 31127670

دفتر مدیرکل حراست :
3- 31127502
دفتر مدیرکل امور شهری  :
2- 31127311

دفتر مدیرکل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری:

31127677

دفتر مدیر کل روابط عمومی :
31127615
دفتر مدیرکل امور روستایی وشوراها:
7- 31127316
دفتر مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت:
31127699
دفتر مدیر کل مدیریت عملکرد:
31127673

دبیر شورای ترافیک :

31127320

دفتر مدیر کل امور اداری و مالی :

31127650

مدیر هسته گزینش :

31127648

دفتر مدیرکل دفتر فنی :
31127672
رئیس امور اداری : 31127686
مدیر کل امور بانوان وخانواده :
31127324
دفتر مدیرکل مدیریت بحران:
31127303-4
رئیس امورمالی : ‌31127664
دبیر شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر:
31127674
.

رئیس اداره خدمات : 31127382

دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق وکالاو ارز:
31127707
.
رییس دبیرخانه : 31127654
 
تماس با معاونت سیاسی و انتخابات :
31127743- 31127742

 

 
تماس با معاونت امنیتی و انتظامی :
31127640- 31127740
.
دفتر مدیرکل سیاسی  :
31127733
دفتر مدیرکل امنیتی و انتظامی :

31127642

.
دفتر مدیرکل امور اجتماعی :

31127661

اداره کل اتباع و امور مهاجرین :
2426116

 

.

فرماندار زاهدان:
۳۳۲۳۰۰۷۴,۵ 
فرماندار زابل:

۳۲۲۲۴۰۱۷,۱۸

فرماندار سیب سوران:
۳۷۶۹۳۰۰۵,۶
فرماندار نیمروز: 
۳۲۶۹۳۳۳۹
فرماندار میرجاوه:

۳۳۵۸۳۰۷۱,۲

فرماندار هامون:
۳۲۶۳۲۷۴۵
فرماندار خاش: 
۳۳۷۲۴۷۷۷,۸
فرماندار زهک:

۳۲۶۱۴۵۵۴,۵

فرماندار سراوان:
۳۷۶۲۲۰۲۱-۴
فرماندار هیرمند: 
۳۲۶۲۲۰۹۱,۵ 
فرماندار مهرستان:

۳۷۷۲۴۴۰۱

فرماندارقصرقند:
۳۵۲۴۲۲۰۱
فرماندار ایرانشهر: 
۳۷۲۲۰۹۵۵,۶ 
فرماندار دلگان:

۳۷۳۳۳۱۵۶,۷

فرماندارفنوج:
۳۷۱۸۲۲۰۰
فرماندار سرباز: 
۳۷۱۴۲۱۴۰,۱ 
فرماندار نیکشهر:

۳۵۲۲۲۲۰۰-۳

فرماندار چابهار:
۳۵۳۳۰۳۰۰-۴
فرماندار کنارک
۳۵۳۸۰۰۳۱,۲ 
فرماندار بمپور:

  ۳۷۳۲۲۰۹۱

فرماندار راسک:

۳۷۱۴۲۱۶۰

   فرماندار تفتان: 
  ۳۳۷۳۴۲۰۰
فرماندار دشتیاری:
  ۲۵۳۷۸۰۱۰,۴۴