آدرس : زاهدان- میدان آزادی- استانداری سیستان و بلوچستان

 کد پستی : 9816718793

پست الکترونیک : sbgov@sbportal.ir

تلفن : ‌31127612

 نمابر : 05433228016


تماس با حوزه استاندار : 31127344 و 9- 31127608

دفتر مدیرکل حراست : 3- 31127502  

دفتر مدیر کل روابط عمومی : 31127615   

دفتر مدیر کل دفتر بازرسی : 31127673   

مدیر هسته گزینش :31127648

مدیر کل امور بانوان وخانواده : 31127324

دبیر شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر: 31127674

دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق وکالاو ارز:  31127707 


تماس با معاونت عمرانی:  31127690 و 31127374 و 31127371

دفتر مدیرکل امور شهری  : 2- 31127311

دفتر مدیرکل امور روستایی وشوراها:  7- 31127316

دبیر شورای ترافیک : 31127320

دفتر مدیرکل دفتر فنی : 31127672 
تماس با معاونت سیاسی و انتخابات : 3- 31127742

دفتر مدیرکل سیاسی  : 31127733  

دفتر مدیرکل امور اجتماعی : 31127661


تماس با معاونت امنیتی و انتظامی : 31127640- 31127740

دفتر مدیرکل امنیتی و انتظامی : 31127642

اداره کل اتباع و امور مهاجرین : 2426116


تماس با معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع : 31127700 و 31127735و 31127670

دفتر مدیرکل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری: 31127677

دفتر مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت: 31127699

دفتر مدیر کل اداری و مالی : 31127650

رئیس کارگزینی : 31127686

رئیس امورمالی : ‌31127664  

رئیس اداره خدمات : 31127382

رییس دبیرخانه : 31127654

نام و نام خانوادگی
نام فرمانداری
تلفن تماس
فاکس
 
۱.عبدالرحمان شهنوازی
فرماندار زاهدان

۳۲۳۰۰۲۲۳

۳۳۲۳۰۰۷۴,۵

۳۲۳۲۵۸۲۳
۲.محمد میهنی

فرماندار میرجاوه

۳۳۵۸۳۰۷۱,۲
۳۳۵۸۳۰۷۰
۳.هوشنگ ناظری

فرماندار زابل

۳۲۲۲۴۰۱۷,۱۸
۳۲۲۲۴۰۴۰
۳۲۲۲۸۰۹۹
۳۲۲۲۵۰۵۰
۴.جمشید رخشانی نسب

فرماندار زهک

۳۲۶۱۲۲۱۷

۳۲۶۱۴۵۵۴,۵

۳۲۶۱۲۲۸۸
۵.محمد علی پیری

فرماندار هیرمند

۳۲۶۲۲۰۹۱,۵
۳۲۶۲۲۲۲۳,۲۴
۶.محمد حاجی حسینی
فرماندار نیمروز
۳۲۶۹۳۳۳۹
۳۲۶۹۲۴۴۱
۷.علیرضا کیخا

فرماندار هامون

۳۲۶۳۲۷۴۵
۳۲۶۳۲۲۶۶
۸.حمیدالدین یوسفی

فرماندار خاش

۳۳۷۲۴۷۷۷,۸

۳۳۴۲۴۹۹۹

۳۳۷۲۴۷۷۹
۹.درویش نارویی

فرماندار سراوان

۳۷۶۲۲۰۱۱

۳۷۶۲۲۰۲۱-۴

۲۰۲۵۳۷۶۲

۳۷۶۴۲۰۰۸

۱۰.عبدالصمد عیسی زاده

فرماندار سیب و سوران

۳۷۶۹۳۰۰۵,۶
۳۷۷۷۲۰۸۳
۱۱.رشید پارسایی

فرماندار مهرستان

۳۷۷۲۴۴۰۱

۳۷۷۲۳۲۳۱

۲۳۹۵۴۴۰۰-۲

۳۷۷۲۲۳۹۵
۱۲.حمیرا ریگی

فرماندار قصرقند

۳۵۲۴۲۲۰۱
۳۵۲۴۲۲۰۰
۱۳.نبی بخش داوودی

فرماندار ایرانشهر

۳۷۲۲۰۹۵۵,۶

۳۷۲۲۷۰۰۲

۳۷۲۲۷۸۷۰
۱۴.مجتبی شجاعی

فرماندار دلگان

۳۷۳۳۳۰۳۰

۳۷۳۳۳۱۵۶,۷

۳۷۳۳۲۲۵۳
۱۵.ضیاءالحق هاشمزهی

فرماندار فنوج

۳۷۱۸۲۲۰۰

۳۷۱۸۲۶۰۸

۳۷۱۸۲۵۲۵
۱۶.مجیب حسنی

فرماندار سرباز

۳۷۱۴۲۱۶۰

۳۷۱۴۲۱۴۰,۱

۳۷۱۴۲۰۰۴
۳۷۱۴۲۱۴۱
۱۷.صاحب گل صالحی

فرماندار نیکشهر

۳۵۲۲۲۲۰۰-۳
۳۲۲۲۲۲۰۴
۱۸.غلامرضا مجیدی نژاد

 فرماندار چابهار

۳۵۳۳۰۳۰۰-۴
۳۵۳۳۲۱۱۱
۱۹.بیژن بختیار

فرماندار کنارک

۳۵۳۸۰۰۳۱,۲
۳۵۳۸۳۰۰۶

۳۵۳۸۰۰۳۳