تماس با مدیران


نام دفتر

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره فاکس

حوزه استاندار

منشی دفتراستاندار

31127344-5

31127608-9

32232443-5

33231995

33235540

رئیس دفترمدیرکل حراست

31127502-3

33228020 33232094


رئیس حراست فیزیکی

31127750مدیر کل روابط عمومی

31127615

33230999


مدیر کل دفتر بازرسی

31127673

31127627

33229499

33221780

مدیرهسته گزینش

31127648

33235542


مدیرکل امور بانوان وخانواده

31127324

33232979

33220999

اداره کل پدافند غیرعامل استان

----

33232093

33232033

33232031

دبیر شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر

31127674

33239400

33229694

دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق وکالاوارز

31127707

33232032


معاونت عمرانی

رئیس دفتر معاونت عمرانی

31127371

31127374

31127690

33231023

33232100

33220962

رئیس دفتر مدیرکل امور شهری

31127311

31127312

33231096

33231004

رئیس دفتر امورروستایی وشوراها

31127316-7

33235736

33237327

دبیرشورای ترافیک

31127320رئیس دفتر مدیرکل دفتر فنی

31127672

33229600

33230047

شورای اسلامی استان

-----

33231389

33229599

معاونت سیاسی و انتخابات

رئیس دفتر معاونت سیاسی

31127742-3

33214553

33215163

رئیس دفتر مدیرکل سیاسی

31127733

33235526

33223543

رئیس دفترمدیرکل امور اجتماعی

31127661

33229500


معاونت امنیتی و انتظامی

رئیس دفتر معاونت امنیتی

31127640

31127740

33230581 33231889

33229093

مدیرکل امنیتی وانتظامی

31127642

33224226

33235826

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

رئیس دفتر توسعه مدیریت ومنابع انسانی

31127670

31127735

31127700

33250600 33250800

33250900

رییس مرکز برنامه ریزی نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات

31127677

33231992

33221312

گروه فناوری واطلاعات

311276۵۶

33229400

33229400

رئیس دفترمدیر کل اداری ومالی

31127650

33230886

33222468

رئیس کارگزینی

31127686

33232390


رئیس امورمالی

31127664

33231294


رئیس اداره خدمات

31127382

31127711

33232290


آموزش وپژوهش


33294771-4


فاکس دبیرخانه استانداری سیستان و بلوچستان:33213375    


شعار سال